Disclaimer

Voorwaarden en disclaimer:

Mamaloe heeft bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie (teksten, plaatjes, foto’s) verouderd of niet (meer) juist is. Mamaloe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Deze website biedt ook toegang tot internetsites en / of bronnen die door derden worden onderhouden. Mamaloe kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze sites en/of bronnen. Mamaloe houdt de informatie zo actueel mogelijk.

Aan de gegevens op deze site of aan de gegevens die zijn gemaild kunnen geen rechten worden ontleend. De makers van deze pagina’s wijzen elke aansprakelijkheid van de hand als gevolg van tekstuele en/of andere fouten. De makers van de website en Mamaloe kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of berichten van derden, noch voor toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Mamaloe is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de website. Mamaloe zal na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop (laten) zetten.

Degene die de melding doet vrijwaart Mamaloe tegen iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of blokkeren van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft ook betrekking op alle schade en kosten die Mamaloe lijdt, nog zal kunnen lijden of die Mamaloe dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder ook inbegrepen; het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Tot slot: Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van de website en/of dienst verricht. Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/mailen van content automatisch aan Mamaloe een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke en overdraagbare licentie verstrekt om deze content openbaar te maken en te eventueel te verveelvoudigen en op te nemen in onze databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is.